top of page

Algemene voorwaarden

Deze algemene workshop voorwaarden zijn van toepassing op de, in de laatste uitgave van de brochure vermelde, workshops en diensten van Ambient Meditatie Nederland.

 

Aanmelding

Aanmeldingen dienen schriftelijk te geschieden door inzending van een volledig ingevuld origineel inschrijfformulier. Telefonische aanmeldingen dienen met een inschrijfformulier bevestigd te worden. Binnen drie dagen na het versturen van een inschrijfformulier per mail dient het originele inschrijfformulier in ons bezit te zijn. U kunt uw aanmelding sturen naar: info@ambientmeditatie.nl.

 

Inschrijving

Definitieve inschrijvingen vinden uitsluitend plaats na schriftelijke bevestiging door Ambient Meditatie Nederland.

 

Betaling

De workshop tarieven in onze brochure zijn exclusief BTW. Lunch en eventueel diner, koffie en thee zijn bij onze tarieven niet inbegrepen. Ambient Meditatie Nederland behoudt zich het recht voor haar workshop tarieven aan te passen, tenzij het workshop tarief reeds schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd. Indien deze aanpassing plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden. Facturering vindt plaats uiterlijk twee weken voor aanvang van de workshop. De betaling dient uiterlijk twee dagen voor aanvang van de training op onze bankrekening bijgeschreven te zijn. Indien Ambient Meditatie Nederland om welke reden dan ook de factuur niet tijdig heeft toegezonden, dan dient de betaling binnen acht dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien de opdrachtgever zich niet aan bovenstaande termijnen met betrekking tot betaling houdt, behoudt Ambient Meditatie Nederland zich het recht voor de cursisten toegang tot de workshop te ontzeggen. Betaling dient te geschieden door overmaking op de bankrekening die op de factuur vermeld staat, onder vermelding van factuurnummer en factuurdatum.

 

Annuleringen en verschuivingen

Indien een training binnen een termijn van 29 tot 14 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, wordt 50% van het workshop bedrag berekend. Indien een training na deze termijn wordt geannuleerd, of indien een cursist niet op komt dagen wordt 100% van het workshop bedrag berekend. In geval van verschuiving van 14 dagen tot 3‑werkdagen voor aanvang van de workshop wordt buiten de volledige workshop prijs 25% van de workshop prijs extra in rekening gebracht. Na deze termijn wordt buiten de volledige workshop prijs 50% van de workshop prijs extra in rekening gebracht. Eenmaal verschoven workshops kunnen niet nogmaals verschoven of geannuleerd worden. Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor bovengestelde termijnen in bezit te zijn van Ambient Meditatie Nederland. In geval van bijzondere omstandigheden kan Ambient Meditatie Nederland in positieve zin afwijken van deze regelingen, één en ander ter beoordeling van Ambient Meditatie Nederland. Ambient Meditatie Nederland accepteert vervangers voor reeds ingeschreven cursisten.

 

 

Workshop tijden

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de workshop tijden van Ambient Meditatie Nederland van 09.30 uur tot 11.00 uur.

 

Verhindering

Ambient Meditatie Nederland zal niet aansprakelijk zijn indien workshops geen doorgang vinden om redenen welke buiten haar invloedssfeer liggen. Indien als gevolg van ziekte, beëindiging van het dienst­verband of om enige andere reden in het werk een persoon (personen) niet (meer) beschikbaar is (zijn) voor het geven van een workshop dan zal Ambient Meditatie Nederland al het redelijke in het werk stellen om de desbetreffende workshop eventueel op een later tijdstip doorgang te doen vinden. Mocht één en ander niet mogelijk blijken, dan zullen reeds gedane betalingen aan de opdrachtgever worden gerestitueerd.

 

Ambient Meditatie Nederland behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden wijzigingen in workshop schema’s en/of workshop tijden aan te brengen en in geval van onvoldoende belangstelling workshops te annuleren. Opdrachtgever zal van annulering van een workshop uiterlijk twee weken voor aanvang van de desbetreffende door Ambient Meditatie Nederland schriftelijk in kennis worden gesteld. Reeds betaalde workshop kosten zullen in geval van annulering door Ambient Meditatie Nederland terstond worden gerestitueerd.

 

Auteursrecht

Documentatiemateriaal en alle overige door Ambient Meditatie Nederland, in het kader van enige workshop of dienst verstrekte schriftelijke informatie, zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets hiervan mag in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd noch aan derden meegedeeld worden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ambient Meditatie Nederland. Cursisten worden bij deze een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht verleend om die producten, welke worden gebruikt in de workshop waaraan wordt deelgenomen, dan wel worden verstrekt in het kader van de te verlenen dienst, te gebruiken. Dit gebruiksrecht eindigt bij het einde van de workshop, dan wel na beëindigen van de te verlenen dienst. Onverminderd overige bepalingen ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten en export van gegevens verleent Ambient Meditatie Nederland aan cursisten een niet-overdraagbare licentie om tijdens de workshop mondelinge, handgeschreven dan wel gedrukte of anderszins vastgelegde instructies, aanwijzingen en rapporten, te gebruiken, doch niet voor het geven van workshops, hetzij intern, hetzij extern.

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing van opdrachtgevers eigen voorwaarden, van welke inhoud of in welke vorm dan ook, uit. Afwijking geldt slechts, indien deze op schrift is gesteld en door beide partijen ondertekend. Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tast de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden en/of overeenkomsten niet aan.

bottom of page